Erkende opleiding tot Saunaoloog

Wanneer u werkzaam bent in de wellnessbranche, waarbij ook het onderdeel ‘sauna’
in uitgebreide of minder uitgebreide setting in het dienstenpakket voorkomt, dan is
vakkennis absoluut noodzakelijk.

De meest uitgebreide vakopleiding op het gebied van Sauna en Thermen leidt u op
tot wat wij Saunaoloog noemen. Begin oktober gaan de nieuwe opleidingen van start,
evenals de aanvullende cursussen voor bestaande Saunaologen of andere geïnteresseerden.

Deze erkende vakopleiding van de Nederlandse Sauna Vereniging is een waardevolle
aanvulling en noodzakelijk om vergunningen en een goede financiering te verkrijgen.

Uitgebreid en interactief

Vanaf oktober bent u als cursist een aantal maandagen welkom op onze cursuslocatie waar u
van deskundige docenten over de verschillende vakgebieden leert.
In de lijst van interactieve en theoretische modulen vindt u onder andere:

 • Historie en vakgebieden binnen sauna/thermen
 • Mens in de sauna en de uitwerking op het menselijk lichaam
 • De theorie van de sauna/thermen (natuurkundige principes in de diverse baden)
 • Anatomie en fysiologie van de mens
 • Saunabouw
 • Lichttherapie en zonnebanken
 • Etherische oliën
 • Opgietingen
 • Saunarouting
 • Waterbehandeling
 • Gastenbegeleiding
 • Marktonwikkeling en beleid
 • Hartreanimatie en gebruik van de Automatische Extrene Defibrillator (AED)

Kortom een veelzijdige opleiding die geschikt is voor iedereen die werkzaam is
in de branche of dit ambieert. Door de bewuste grootte van de cursusgroep,
is er voldoende tijd en aandacht voor individuele vragen uit (bestaande of hypothetische)
bedrijfssituaties. De cursisten, die ook van elkaar leren, raken al doende thuis
in de branche en kunnen collega’s ontmoeten en ervaringen uitwisselen.

Cursusinformatie vakdiploma Sauna/Thermen

Op deze pagina vindt u informatie omtrent de vakopleiding Sauna/Thermen.

Vakkenpakket:

 • Geschiedenis van de Sauna/Thermen
 • Theorie van de Sauna/Thermen (natuurkundige principes in de diverse baden)
 • Saunabouw, architectuur en routing
 • Mens in de sauna en de uitwerking op het menselijk lichaam waaronder anatomie en fysiologie
 • Gastenbegeleiding, met o.a. de werking van etherische oliën
 • EHBS eerste hulp bij saunaongevallen/calamiteiten
 • Lichttherapie
 • Reanimatie en gebruik van Automatische Externe Defibrillator (AED)
 • Waterbehandeling: chemisch met scheikunde en hygiëne
 • Waterbehandeling: mechanisch, WHVBZ en legionella
 • Marktontwikkeling en beleid met o.a. gastdocent met praktijkervaring
 • Etherische oliën
 • Löyly (opgieting)

Doel van de cursus:

 • De cursisten goed onderbouwd een Sauna/Thermen bedrijf te kunnen laten leiden.
 • Als personeelslid in een Sauna/Thermen deskundig werkzaam te kunnen zijn.

Examen:

Het totale examen bestaat uit schriftelijke deelexamens en een mondeling examen
op de laatste examendag. Het schriftelijke gedeelte bestaat uit multiple-choice vragen
en wordt per vak als deelexamen afgenomen. Het mondelinge gedeelte is gericht op
algemene saunakennis.

Vanaf de tweede cursusdag beginnen we met het afnemen van de deelexamens,
over de stof van de afgeronde voorgaande cursusdag. Het examen valt onder de
verantwoordelijkheid van de Stichting Vakopleiding en examens Sauna/Thermen.

Studiemateriaal:

Boek: Sauna/Thermenleer is bij de cursus inbegrepen.
Uitgave + copyright: Stichting Vakopleiding en examens Sauna/Thermen.
Indien men het diploma niet behaald heeft en het cursusboek zodanig wordt aangepast
c.q. herschreven, dan zal de nieuwste versie tegen betaling aangeschaft dienen te worden
als men het volgende jaar opnieuw examen wenst af te leggen.

Kosten van de cursus:

De kosten per deelnemer bedragen € 1645,– + € 150,– examengeld. Dit bedrag is
inclusief het studiemateriaal, de lunches en koffie of thee tijdens de cursusdagen evenals
de lunches op beide praktijkdagen. Indien verzuimd wordt, kan voor deze “inclusief” bedragen
geen restitutie gegeven worden. Het totaal bedrag (€ 1.795.–) dient voor aanvang
van de cursus te zijn voldaan. Voor niet behaalde deelcertificaten kan men tegen betaling
van de kosten in het volgend cursusjaar aan het betreffende examen deelnemen.

Korting is mogelijk voor NSV-leden en bij deelname van meerdere personen van 1 bedrijf.

Zie hiervoor het inschrijfformu;ier.Diploma:

Het bezitten van het diploma dat na een gunstige examenuitslag wordt afgegeven is een
voorwaarde voor het lidmaatschap van de Nederlandse Sauna Vereniging. Veel gemeenten
zijn ertoe overgegaan het lidmaatschap als voorwaarde te stellen voor het afgeven van een
vestigingsvergunning.

Deelname mogelijkheid:

De cursus is voor een ieder toegankelijk, echter de kandidaat dient de minimale leeftijd van
16 jaar bereikt te hebben. Vereist is wel een goede kennis van de Nederlandse taal op
VMBO- (MAVO)niveau.Vroegtijdige reservering geeft meer kans op deelname. .

Deelcertificaten:

Elke cursusdag (behalve de eerste) wordt beëindigd met een deelexamen.
Bij het behalen van een 5,5 of hoger per onderdeel betekent dit dat men voor het betreffende
onderdeel geslaagd is. Men is niet gehouden alle deelcertificaten in één cursusjaar te behalen.
Om het vakdiploma Sauna/Thermenbedrijf te verkrijgen mogen de deelcertificaten niet ouder
zijn dan vijf jaar.

Inschrijving en betaling:

Uitsluitend door gebruikmaking van het inschrijfformulier.
Na betalingsontvangst volgt bevestiging van inschrijving.
Eventueel nadere informatie: tel nr: 038 – 4602310 of vul het contactformulier in.

N.B.:

U dient bij uw aanmelding voor de cursus een kopie van uw geldig legitimatiebewijs
en een recente pasfoto mee te zenden.

Bij onvoldoende deelname kan de cursus worden geannuleerd of verplaatst

Misschien vindt je dit ook interessant